Thông tin VHNTTư liệu trong nước

Thứ Hai, 13/11/2017 | 09:22 GMT+7

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Cách đây tròn 17 năm, vào ngày 15-10-2000, Tổng Công ty Viễn thông Viettel trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng được thành lập với mô hình là một doanh nghiệp nhà nước. Qua nhiều lần sắp xếp, hiện nay, tổ chức đảng của Tổng Công ty được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, chỉ thị hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐNDVN; phù hợp với mô hình tổ chức của bộ máy chính quyền; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quân đội “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, ở đâu có hoạt động sản xuất kinh doanh thì ở đó có hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” là nhiệm vụ chính trị trung tâm của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong toàn Tổng Công ty. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TCCSĐ trong Tổng Công ty nhận định, đánh giá, xác định: các chủ chương, cơ chế, chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ: sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh, xây dựng bộ máy. Những nội dung, giải pháp lãnh đạo được hội thảo, bàn bạc dân chủ, bảo đảm “sát thực tiễn, có tính chiến đấu và tính khả thi cao”.

Trong những năm qua, các TCCSĐ trong Tổng Công ty đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò người đứng đầu, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, giải pháp lãnh đạo sáng suốt, điều hành triệt để, nhanh theo phong cách quân đội, bảo đảm Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của Tập đoàn. Kết quả cụ thể: doanh thu năm 2015 đạt 107.537 tỷ đồng, gấp 2 lần doanh thu năm 2010, vượt 23,8% so với mục tiêu (83,8 nghìn tỷ đồng); thuê bao di động năm 2015 đạt 50 triệu thuê bao, tăng 19,5 triệu thuê bao vượt 21,8% so với mục tiêu (16 triệu thuê bao); thuê bao  internet đạt 1,5 triệu thuê bao gấp 200 lần năm 2010; tiền lương bình quân năm 2015 đạt 22,96 triệu đồng/người/tháng gấp 2,1 lần so với năm 2010. Năm 2016, tổng doanh thu đạt 100.456 tỷ đồng, hoàn thành 99,7% kế hoạch; doanh thu dịch vụ đạt 73.533 tỷ đồng, hoàn thành 98,7% kế hoạch (1). Tổng Công ty được tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2011), Huân Chương Lao động hạng Nhì (2014) và nhiều phần thưởng cao quý khác; thực hiện tốt các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, các chương trình nhân đạo...

Để có được kết quả như thời gian qua, Tổng Công ty đã tiến hành nhiều giải pháp, trong đó, đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng hạt nhân lãnh đạo của mình, đó chính là các TCCSĐ ở Tổng Công ty. Bên cạnh nguyên lý “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với quân đội nhân dân Việt Nam”, việc phát huy sức mạnh tổng hợp là bài học kinh nghiệm quý được đúc rút từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta và đã được Tổng Công ty vận dụng vào quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty hiện nay.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả tốt như trên, quá trình lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: mô hình tổ chức của Tổng Công ty thường xuyên phải thay đổi để đáp ứng đòi hỏi của thị trường, khách hàng, vì vậy, TCCSĐ cũng phải tổ chức cho phù hợp nên đội ngũ cấp ủy, bí thư cũng phải thay đổi, dẫn đến chất lượng lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng. Bí thư cấp ủy các cấp 100% là kiêm nhiệm, từ những người làm chuyên môn, chủ yếu từ bên ngoài vào, chưa được đào tạo cơ bản như lực lượng cán bộ chính trị trong toàn quân, vì vậy, còn nhiều đồng chí phát huy vai trò bí thư, cấp ủy còn hạn chế, chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì thực hiện chế độ nề nếp sinh hoạt đảng có cấp ủy, chi bộ còn hạn chế, chất lượng nghị quyết còn dàn trải, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chưa cụ thể, phân công chưa rõ ràng; nắm và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ có cấp ủy, chi bộ thực hiện chưa đầy đủ; địa bàn phân tán, quản lý không tập trung, tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường nên việc quản lý, giáo dục, kiểm tra giám sát, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, tỷ lệ vi phạm vẫn còn cao, cá biệt có vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Vai trò, trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, cơ quan chức năng và tổ chức quần chúng trong Tổng Công ty có lúc, có nơi còn hạn chế.

Trong thời gian tiếp theo, muốn phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ, Tổng Công ty có thể nghiên cứu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các cơ quan chức năng đối với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty.

Đây là vấn đề được xác định trên cơ sở dựa vào tính chỉnh thể, mối liên hệ mật thiết giữa TCCSĐ các cấp trong Tổng Công ty theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các cơ quan chức năng.

Mô hình tổ chức đảng của Tổng Công ty là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm có: 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (24 đảng bộ cơ sở, 66 chi bộ cơ sở); đảng bộ cơ sở được tổ chức theo mô hình 2 cấp; 164 chi bộ trực thuộc 24 đảng bộ cơ sở; trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có hơn 3.028 đảng viên với tỷ lệ lãnh đạo 29,6% (2). Thực tiễn cho thấy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, ban hành những chủ trương, chính sách, quy định đúng đắn về tổ chức và hoạt động của TCCSĐ, của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là hành lang pháp lý, cơ sở chuẩn mực cho hoạt động lãnh đạo của các TCCSĐ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc còn thể hiện ở việc đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo; lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn tổ chức, thu hẹp diện tổ chức đảng yếu kém. Tổng kết kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy; kiểm tra, bồi dưỡng, đào tạo và quản lý cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt; tổng kết phổ biến kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện và giúp đỡ thiết thực những các TCCSĐ gặp khó khăn. Những hoạt động lãnh đạo và chỉ đạo đó của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc tạo ra những điều kiện cực kỳ thuận lợi để xây dựng các TCCSĐ.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cơ quan chức năng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng các TCCSĐ hiện nay. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan chức năng nghiên cứu quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; trên cơ sở đó, đề xuất với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc quyết định những chủ trương, giải pháp xây dựng các TCCSĐ. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, chi bộ quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng các TCCSĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các cấp ủy, chi bộ nâng cao chất lượng lãnh đạo; uốn nắn, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo; tạo mọi điều kiện thuận lợi trong hướng dẫn, cung cấp thông tin, cơ sở vật chất cho hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ. Thường xuyên thông tin cho các cấp ủy, chi bộ những sáng kiến về đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng là yếu tố cơ bản để xây dựng các TCCSĐ trong Tổng Công ty hiện nay.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành trong nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo bằng nghị quyết; bằng việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp. Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành các cấp là lực lượng nòng cốt trong quán triệt và triển khai thực hiện mọi quyết định của các cấp ủy, chi bộ. Hiện nay, Tổng Công ty có tổng số cán bộ được giao chức danh quản lý từ giám đốc Viettel quận, huyện trở lên, gồm cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hợp đồng lao động 1.185 người với 90,8% trong số đó đạt trình độ đại học trở   lên (3). Thực tiễn sản xuất kinh doanh đã cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có vai trò quyết định trực tiếp kết quả thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành trong nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty hiện nay.

Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp phải luôn nắm vững chức trách, nhiệm vụ; nắm vững kế hoạch; xác định rõ khối lượng công việc cụ thể trong từng giai đoạn; xác định công tác trọng tâm, chủ yếu để đề xuất kiến nghị với các cấp ủy, chi bộ các vấn đề cần tập trung lãnh đạo. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng năng lực công tác của bí thư cấp ủy cơ sở với tư cách là một thành viên nòng cốt trong đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành. Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành phải nắm vững nguyên tắc, phương pháp quản lý và chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ để giải quyết thỏa đáng. Trên cơ sở những vấn đề đó, xác định toàn bộ công việc phải làm, tập trung thời gian công sức cho công việc chủ yếu, đồng thời, định mức giải quyết các công tác khác, sao cho hoạt động bồi dưỡng năng lực công tác của bí thư các cấp ủy cơ sở được tiến hành đồng bộ nhịp nhàng với các hoạt động công tác khác của doanh nghiệp.

Ba là, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng Công ty.

Xây dựng và thực hiện cơ chế các tổ chức quần chúng ở Tổng Công ty tham gia góp ý xây dựng các TCCSĐ. Các tổ chức quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng và doanh nghiệp thể hiện bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; là quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng, trong mọi giai đoạn cách mạng. Hiện nay, trong Tổng Công ty, các tổ chức quần chúng gồm: 68 đoàn cơ sở, với 9.837 đoàn viên; 74 hội phụ nữ cơ sở với 3.638 hội viên và 64 công đoàn cơ sở với 15.000 công đoàn viên (4). Thực tiễn cho thấy, trong Tổng Công ty vẫn còn có những nhận thức chưa đúng về vai trò của cấp ủy đảng với tư cách vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của hệ thống chính trị cơ sở và vẫn có nhận thức sai lệch về vai trò của các tổ chức quần chúng. Do đó, cần xây dựng cơ chế để các tổ chức quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Cơ chế để các tổ chức quần chúng tham gia  xây dựng Đảng, doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích, quan điểm và nguyên tắc góp ý, phạm vi, hình thức, thời điểm góp ý; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức quần chúng đối với việc góp ý cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin, tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Theo đó, cần xây dựng các quy chế, quy định để các tổ chức quần chúng tham gia góp ý kiến vào các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, giải quyết các kiến nghị, đơn, thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Định kỳ bí thư cấp ủy phải trực tiếp tham dự các cuộc họp của ban chấp hành các tổ chức quần chúng để nghe và giải thích  chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, những góp ý của các tổ chức này đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

Như vậy, có thể nói, phát huy sức mạnh tổng hợp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các TCCSĐ trong Tổng công ty. Mỗi chủ thể có tính độc lập tương đối về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ nhưng có sự thống nhất cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp cho các TCCSĐ lãnh đạo thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Do vậy, quá trình thực hiện, cần nghiên cứu, vận dụng các giải pháp trên một cách đồng bộ, sáng tạo.

______________

1, 2. Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Báo cáo rút kinh nghiệm mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức bộ máy ở Tổng Công ty Viễn thông Viettel, ngày 9-5-2017.

3, 4. Phòng Chính trị, Tổng Công ty Viễn thông Viettel cung cấp.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 401, tháng 11 - 2017

Tác giả : NGUYỄN VĂN SƠN - LÊ DUY DŨNG

Ý kiến bạn đọc

Loading.....

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)

Bài viết liên quan