Thông tin VHNTTư liệu trong nước

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÙNG CHIẾN LƯỢC TÂY BẮC

Cập nhật: 17/04/2018

Tây Bắc là địa bàn chiến lược, trọng yếu với nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng có yếu tố dân tộc, tôn giáo. Nổi lên trong thời gian gần đây là các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như bạo loạn, khủng bố, có tổ chức, có vũ trang. Để giải quyết các vấn đề trên, lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng chiến lược Tây Bắc nhiều lần ra quân, sử dụng biện pháp vũ trang trấn áp có hiệu quả hoạt động chống phá của các loại đối tượng. Khi bị trấn áp, các đối tượng tội phạm, quần chúng quá khích chống trả quyết liệt, gây không ít thương vong cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Mặt khác, các thế lực phản động còn tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động. Vì vậy, nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chiến đấu cho lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng chiến lược Tây Bắc là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn, góp phần tích cực nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng này.

ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA SƯ PHẠM QUÂN SỰ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 13/04/2018

Giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội là những sĩ quan mới vào nghề, được đào tạo cơ bản tại các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội (số ít đào tạo ở nước ngoài), được tuyển dụng, biên chế ở các khoa giáo viên của các nhà trường quân đội, trực tiếp làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có tuổi đời không quá 35, tuổi nghề dưới 5 năm. Văn hóa sư phạm quân sự (VHSPQS) của giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội là tổng thể những giá trị văn hóa của chủ thể giảng viên trẻ, đang hình thành, phát triển trong toàn bộ quá trình lao động sư phạm quân sự, biểu hiện giá trị nhân cách của họ trong các mối quan hệ sư phạm ở nhà trường quân đội.

XÂY DỰNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Cập nhật: 13/04/2018

Xây dựng văn hóa chính trị (VHCT) cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng bởi thông qua việc xây dựng VHCT sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên, tạo dựng uy tín, niềm tin cho họ trước những biến đổi sâu sắc của thời cuộc. Đặc biệt, đào tạo ra những lớp người vừa hồng, vừa chuyên kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VAI TRÒ NHÀ GIÁO TRONG XÂY DỰNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 13/04/2018

Trong các trường quân đội, đội ngũ giáo viên là bộ phận quan trọng, họ có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ cách mạng kế cận cho quân đội, cho Đảng. Họ góp phần trực tiếp, quyết định trong việc đào tạo những sĩ quan có sự phát triển toàn diện, nhân cách cao đẹp, trong sáng.

NĂNG LỰC PHẢN BIỆN KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 11/04/2018

Năng lực phản biện của giảng viên nói chung giảng viên khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) nói riêng trong nhà trường quân đội là nội dung quan trọng trong nhân cách của nhà giáo, nhà khoa học trong lĩnh vực quân sự, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động, công tác của họ. Việc nghiên cứu, luận giải thấu đáo nội dung cơ bản và đề xuất biện pháp thiết thực nâng cao năng lực phản biện khoa học rất cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn.

VĂN HÓA QUÂN SỰ TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG NHÂN CÁCH HỌC VIÊN SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 11/04/2018

Văn hóa quân sự truyền thống là một bộ phận quan trọng hợp thành nền văn hóa Việt Nam, được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của nhân dân ta. Có thể khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa quân sự truyền thống Việt Nam đó là: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tính nhân văn cao cả và nghệ thuật quân sự độc đáo. Những giá trị đặc trưng ấy khi được khơi dậy, phát huy và lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, sẽ chuyển hóa thành sức mạnh vật chất vô cùng mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc tổ quốc.

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Cập nhật: 29/03/2018

Đọc là một hoạt động văn hóa của con người, là một trong những phương thức giúp con người thư giãn, giải trí, thỏa mãn nhu cầu tinh thần, hoàn thiện bản thân. Đồng thời, đây còn là kỹ năng giúp con người tích lũy, nâng cao tri thức, năng suất lao động, mưu cầu hạnh phúc, xây dựng, phát triển đất nước. Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển văn hóa đọc chính là chìa khóa trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với các nhà trường, phát triển văn hóa đọc chính là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học tập, nghiên cứu của sinh viên, giúp cho phương pháp dạy, học được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm.

TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 29/03/2018

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 được hình thành dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng phổ biến internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of things - IOT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of systems - IOS). Đứng trước những thời cơ và thách thức đó các trường đại học đã, đang, sẽ làm gì? Bài viết đưa ra nhận định, ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 cùng một số giải pháp cho các trường đại học ở Việt Nam.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TP.HCM THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG

Cập nhật: 28/03/2018

Tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa là một nhu cầu có tính lịch sử, là sản phẩm của nền văn minh nhân loại. Cùng với nhu cầu tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa là quá trình hình thành hệ thống xuất bản, cung ứng, kinh doanh xuất bản phẩm; sự ra đời của hệ thống kinh doanh xuất bản phẩm vừa là một thành tố không thể thiếu trong thiết chế văn hóa cộng đồng, vừa làm phong phú thêm sắc thái văn hóa cộng đồng qua các thời kỳ lịch sử. Với sự phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật, hệ thống kinh doanh xuất bản phẩm không còn bị bó hẹp trong một động thái giản đơn là cung ứng sản phẩm văn hóa mà có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa mới, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Việc phát triển ngành xuất bản ở TP.HCM sẽ góp phần không nhỏ vào việc cải thiện, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tạo ra sự phong phú, đa dạng về diện mạo văn hóa; hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

NHÂN TỐ CHÍNH TRỊ, TINH THẦN TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968

Cập nhật: 28/02/2018

Cách đây vừa tròn 50 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã nổ ra và đạt được hiệu quả chiến lược trong quá trình chiến đấu giành độc lập, tự do của tổ quốc giai đoạn 1954 - 1975. Thắng lợi to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thành quả tổng hợp nhiều nguồn sức mạnh, trong đó có sức mạnh chính trị, tinh thần của một dân tộc, khẳng định sức mạnh của đường lối lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến; sự hy sinh gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu của quân và dân ta.