Thông tin VHNTTư liệu trong nước

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật: 12/06/2018

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU TRONG CÁC TỔ CHỨC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NHÀ NƯỚC

Cập nhật: 30/05/2018

Công chúng giờ đây có nhiều cơ hội lựa chọn các loại hình giải trí hơn, họ quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm nghệ thuật và dịch vụ, đến thương hiệu của tổ chức văn hóa nghệ thuật (VHNT). Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thương hiệu là giải pháp rất cơ bản đóng vai trò tiên quyết trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động phát triển thương hiệu của các tổ chức VHNT.

CÁC MÁC VÀ THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Cập nhật: 28/05/2018

C.Mác, nhà tư tưởng thiên tài của nhân loại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới. Thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của C.Mác đã vượt lên trên tất cả những hệ thống lý luận đã có bởi bản chất khoa học, cách mạng, giá trị trường tồn cùng lịch sử nhân loại. Trước sự xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khẳng định khả năng nhận thức, trình độ chinh phục tự nhiên của con người rất lớn, đồng thời cũng tạo ra những thách đố mới cho các lý luận đã có, trong đó có tư tưởng của C.Mác. Nhân kỷ niệm lần thứ 200, ngày sinh, một lần nữa khai thác, làm rõ, khẳng định những giá trị bền vững tư tưởng của C.Mác trước những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là rất cần thiết.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG Ở QUẬN 1, TP.HCM

Cập nhật: 15/05/2018

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường ở quận 1, TP.HCM hiện nay thực chất chính là phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ công chức nhà nước; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân các tổ, khu phố để phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trên địa bàn quận 1.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 14/05/2018

Đội ngũ chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) đóng vai trò là người chủ trì về chính trị, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công tác Đảng, chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đây là đội ngũ cán bộ giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng quân đội về chính trị, yếu tố hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, quân đội đang được xác định là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm xây dựng đội ngũ CU, CTV vững mạnh toàn diện; hiện thực hóa quan điểm Đại hội XII của Đảng về lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị là cơ sở là yêu cầu tất yếu, cấp bách.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Cập nhật: 11/05/2018

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Là một bộ phận tinh túy, quan trọng trong thanh niên Việt Nam, sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, lực lượng tiên phong trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lớp người đang trong quá trình khẳng định tài năng, hoàn thiện nhân cách, lối sống của mình. Vì vậy, xây dựng lối sống, bản lĩnh chính trị cho sinh viên có tầm quan trọng vô cùng to lớn.

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Cập nhật: 10/05/2018

Hồ Chí Minh đã từng nói: Thi đua là yêu nước và những người thi đua là những người yêu nước nhất, tư tưởng đó thật thấm thía và càng sáng tỏ trong mọi giai đoạn, thời kỳ, có đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước thì mới phát huy được tính năng động, sáng tạo của mỗi người, đối với hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc lại càng phải phát huy cao độ các phong trào thi đua yêu nước. Do vậy, phát huy vai trò của những phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội hướng tới phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đấu tranh loại bỏ những yếu tố lai căng, phản văn hóa.

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC VIÊN SĨ QUAN

Cập nhật: 10/05/2018

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống (GTĐĐTT) trong phát triển nhân cách học viên các trường sĩ quan là quá trình các chủ thể giáo dục ở các trường sĩ quan sử dụng tổng hợp các tác động sư phạm, cách thức, biện pháp để phát hiện, khơi dậy, làm lan tỏa GTĐĐTT. Đồng thời, huy động và thúc đẩy tính tích cực, chủ động của học viên trong tiếp nhận và chuyển hóa GTĐĐTT trong phát triển nhân cách, nhằm hướng tới mô hình nhân cách người sĩ quan quân đội đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường sĩ quan.

PHÁT TRIỂN HÀNH VI VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Cập nhật: 27/04/2018

Phát triển hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng, có vai trò quan trọng đối với việc hình thành nên nhân cách ban đầu cho trẻ; giúp trẻ có những hành vi phù hợp với những yêu cầu, chuẩn mực của nền văn hóa xã hội; giúp trẻ có thể tham gia tốt vào cuộc sống và học tập tốt ở trường phổ thông. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Trẻ mẫu giáo học thông qua chơi và chơi để mà học. Vì vậy, việc phát triển hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi là cần thiết và phù hợp với sự phát triển của trẻ.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CHO SINH VIÊN

Cập nhật: 27/04/2018

Đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai nhiệm vụ quan trọng nhất ở các trường đại học và cao đẳng. Đây là hai hoạt động có mỗi quan hệ hữu cơ, trong đó việc giảng viên, sinh viên tích cực tham gia NCKH là một trong những biện pháp thiết yếu để nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên luôn xác định NCKH là nhân tố quan trọng cần gắn kết để nâng cao chất lượng đào tạo; NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ luôn gắn với sứ mạng và sự phát triển chung của trường. Vì thế, trong những năm qua, trường đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hoạt động này. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới và phát triển, cùng với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, hoạt động NCKH của sinh viên nhà trường cần được quan tâm đầu tư hơn nữa.