Thông tin VHNTTư liệu trong nước

VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN THEO SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Cập nhật: 15/06/2018

Trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân (CAND) luôn luôn là sự quan tâm đặc biệt. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại cho lực lượng CAND nhiều di huấn quý báu, trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THÔNG TIN KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Cập nhật: 14/06/2018

Thông tin khoa học (TTKH) có vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, trình độ lý luận chính trị cho đào tạo đại học và sau đại học. Vì vậy, TTKH cần phải được tổ chức quản lý chặt chẽ, khoa học thì mới phát huy được hiệu quả. Học viện CSND là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành công an có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an. Những năm qua, hoạt động TTKH đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới, tăng cường nguồn lực thông tin đáp ứng cơ bản nhu cầu đối tượng dùng tin đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, tạo dựng điều kiện cần thiết để tiến tới xây dựng Học viện CSND thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2018.

QUYỀN TÁC GIẢ TRONG SỐ HÓA TÀI LIỆU VÀ PHÁT TRIỂN BỘ SƯU TẬP SỐ TẠI CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC

Cập nhật: 13/06/2018

Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với sự bùng nổ của thông tin, công nghệ điện toán đám mây, kỷ nguyên internet vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT). Trong bối cảnh lượng thông tin gia tăng nhanh chóng, việc vi phạm vấn đề bản quyền nói chung, quyền tác giả và các quyền liên quan nói riêng đang trở nên ngày càng phổ biến. Thư viện, với vai trò là cơ quan thu thập, xử lý, lưu trữ, phổ biến và cung cấp thông tin cho cộng đồng cũng đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Mâu thuẫn đến từ việc một mặt, thư viện cần phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ để làm gia tăng lượng thông tin được thu thập xử lý; mặt khác, cũng đối mặt với những nguy cơ ngày càng cao liên quan đến vấn đề vi phạm quyền tác giả, đặc biệt là trong bối cảnh hình thành thư viện số và xây dựng các bộ sưu tập số.

QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Cập nhật: 12/06/2018

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là chủ trương nhất quán trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đó cũng là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Do đó, cùng với đấu tranh trên các lĩnh vực khác, phải đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

VĂN HÓA CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật: 12/06/2018

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU TRONG CÁC TỔ CHỨC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NHÀ NƯỚC

Cập nhật: 30/05/2018

Công chúng giờ đây có nhiều cơ hội lựa chọn các loại hình giải trí hơn, họ quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm nghệ thuật và dịch vụ, đến thương hiệu của tổ chức văn hóa nghệ thuật (VHNT). Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thương hiệu là giải pháp rất cơ bản đóng vai trò tiên quyết trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động phát triển thương hiệu của các tổ chức VHNT.

CÁC MÁC VÀ THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Cập nhật: 28/05/2018

C.Mác, nhà tư tưởng thiên tài của nhân loại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới. Thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của C.Mác đã vượt lên trên tất cả những hệ thống lý luận đã có bởi bản chất khoa học, cách mạng, giá trị trường tồn cùng lịch sử nhân loại. Trước sự xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khẳng định khả năng nhận thức, trình độ chinh phục tự nhiên của con người rất lớn, đồng thời cũng tạo ra những thách đố mới cho các lý luận đã có, trong đó có tư tưởng của C.Mác. Nhân kỷ niệm lần thứ 200, ngày sinh, một lần nữa khai thác, làm rõ, khẳng định những giá trị bền vững tư tưởng của C.Mác trước những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là rất cần thiết.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG Ở QUẬN 1, TP.HCM

Cập nhật: 15/05/2018

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường ở quận 1, TP.HCM hiện nay thực chất chính là phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền và vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ công chức nhà nước; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân các tổ, khu phố để phản ánh kiến nghị với cấp có thẩm quyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trên địa bàn quận 1.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN QUÂN ĐỘI

Cập nhật: 14/05/2018

Đội ngũ chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) đóng vai trò là người chủ trì về chính trị, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công tác Đảng, chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đây là đội ngũ cán bộ giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng quân đội về chính trị, yếu tố hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, quân đội đang được xác định là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm xây dựng đội ngũ CU, CTV vững mạnh toàn diện; hiện thực hóa quan điểm Đại hội XII của Đảng về lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị là cơ sở là yêu cầu tất yếu, cấp bách.