Thông tin VHNTTư liệu trong nước

NHÂN TỐ QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC VIÊN SĨ QUAN

Cập nhật: 26/07/2018

Giá trị đạo đức truyền thống (GTĐĐTT) là một thành tố cơ bản tạo nên nền tảng nhân cách, hợp thành hệ giá trị mang tính bền vững; là nhân tố nội tại thúc đẩy, xác lập hành vi, định hướng, điều tiết sự biến đổi về chất các yếu tố cấu thành phẩm chất nhân cách học viên, hướng tới mô hình nhân cách, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường sĩ quan (TSQ). Xem xét từ góc độ phát huy là một hệ động thái của các chủ thể nhằm hiện thực hóa và thúc đẩy vai trò GTĐĐTT trong phát triển nhân cách học viên thì hiệu quả của quá trình phát huy chịu sự quy định bởi: việc kế thừa và giáo dục GTĐĐTT cho học viên; môi trường đạo đức và nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể; năng lực tiếp nhận và chuyển hóa GTĐĐTT của học viên.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP THANH NIÊN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Ở NÔNG THÔN

Cập nhật: 24/07/2018

Thanh niên là lực lượng to lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và rất coi trọng công tác thanh niên. Người từng căn dặn: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” (1). Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã xác định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội” (2).

KIẾN TRÚC TỊNH XÁ TRUNG TÂM Ở QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật: 24/07/2018

Tịnh xá Trung tâm là ngôi tòng lâm nổi tiếng của hệ phái Khất Sĩ, tọa lạc tại quận Bình Thạnh, một quận nội thành của TP.HCM. Với sự kết hợp, đan xen giữa nghệ thuật kiến trúc truyền thống và hiện đại, tịnh xá là một tác phẩm kiến trúc đặc biệt. Với vẻ trang nghiêm, cổ kính, khoáng đạt nhưng không kém phần tao nhã, bình dị, những nếp nhà nhỏ ẩn khuất trong một không gian xanh yên bình, trầm lặng giữa lòng thành phố phồn hoa, hối hả.

VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN THEO SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Cập nhật: 15/06/2018

Trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân (CAND) luôn luôn là sự quan tâm đặc biệt. Vì thế, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại cho lực lượng CAND nhiều di huấn quý báu, trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THÔNG TIN KHOA HỌC TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Cập nhật: 14/06/2018

Thông tin khoa học (TTKH) có vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, trình độ lý luận chính trị cho đào tạo đại học và sau đại học. Vì vậy, TTKH cần phải được tổ chức quản lý chặt chẽ, khoa học thì mới phát huy được hiệu quả. Học viện CSND là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành công an có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an. Những năm qua, hoạt động TTKH đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới, tăng cường nguồn lực thông tin đáp ứng cơ bản nhu cầu đối tượng dùng tin đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, tạo dựng điều kiện cần thiết để tiến tới xây dựng Học viện CSND thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2018.

QUYỀN TÁC GIẢ TRONG SỐ HÓA TÀI LIỆU VÀ PHÁT TRIỂN BỘ SƯU TẬP SỐ TẠI CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC

Cập nhật: 13/06/2018

Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với sự bùng nổ của thông tin, công nghệ điện toán đám mây, kỷ nguyên internet vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT). Trong bối cảnh lượng thông tin gia tăng nhanh chóng, việc vi phạm vấn đề bản quyền nói chung, quyền tác giả và các quyền liên quan nói riêng đang trở nên ngày càng phổ biến. Thư viện, với vai trò là cơ quan thu thập, xử lý, lưu trữ, phổ biến và cung cấp thông tin cho cộng đồng cũng đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Mâu thuẫn đến từ việc một mặt, thư viện cần phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ để làm gia tăng lượng thông tin được thu thập xử lý; mặt khác, cũng đối mặt với những nguy cơ ngày càng cao liên quan đến vấn đề vi phạm quyền tác giả, đặc biệt là trong bối cảnh hình thành thư viện số và xây dựng các bộ sưu tập số.

QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Cập nhật: 12/06/2018

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là chủ trương nhất quán trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đó cũng là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Do đó, cùng với đấu tranh trên các lĩnh vực khác, phải đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.