Diễn đàn VHNTÝ kiến trao đổi

BÀN VỀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH

Cập nhật: 23/02/2016

Ngày 30-9-2009, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thế giới (UNESCO) đã công nhận không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của quan họ Bắc Ninh trong xã hội hiện nay đòi hỏi chúng ta cần có những nghiên cứu sâu sắc hơn nữa về những vấn đề xung quanh nó.

AN NINH VĂN HÓA Ở CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Cập nhật: 27/01/2016

Trong hệ vấn đề về phát triển hiện nay, tầm quan trọng của văn hóa được nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng ghi nhận là mục tiêu, động lực, hệ điều tiết phát triển. An ninh văn hóa là vấn đề được tiếp tục đặt ra trong các vấn đề về an ninh con người. An ninh văn hóa cần được xem xét từ tất cả các khía cạnh xây dựng nội lực, cũng như xử lý các nguy cơ nhằm triệt tiêu các mối đe dọa, giảm thiểu mức độ tổn thương của quốc gia, cộng đồng trên phương diện văn hóa. Trong đó, lấy vấn đề xây dựng nội lực làm chính và dài lâu nhằm đảm bảo các mục tiêu tầm gần, tầm xa, từ các vấn đề nội tại bên trong đến việc xử lý các vấn đề từ bên ngoài; lấy sự phát triển của con người là vấn đề chính trong xây dựng các điều kiện đảm bảo an ninh văn hóa cộng đồng.

XÂY DỰNG NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Cập nhật: 11/01/2016

Trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt Nam, vấn đề xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhất là các thế hệ sinh viên đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cần nhận thức đúng vị trí, vai trò của sinh viên trong xã hội, khẳng định tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng nhân cách sinh viên. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế cũng là quá trình xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện đại.

PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA DU LỊCH Ở TIỂU VÙNG SÔNG MEKONG HIỆN NAY

Cập nhật: 17/12/2015

Toàn cầu hóa ngày nay có tác động mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là hoạt động du lịch. Sự tác động này khiến nhiều tập đoàn, công ty du lịch xuyên quốc gia ra đời và phát triển, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt. Việt Nam nói chung và tiểu vùng sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng nhiều năm nay đã đạt được thành tích đáng kể trong phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống bản địa và nền kinh tế xã hội. Việc phát triển hàng hóa du lịch ở tiểu vùng sông hiện nay có những thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực để vượt qua.

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM

Cập nhật: 23/11/2015

LTS: Trong các ngày 03 và 04-10-2015, tại TP.HCM diễn ra cuộc Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức. Tham dự có hơn 150 nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tiêu biểu, các cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật ở trung ương và một số tỉnh, thành phố. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã tới dự và phát biểu gợi mở một số vấn đề căn cốt, có giá trị định hướng trong quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. VHNT trích đăng ý kiến kết luận cuộc Hội thảo quan trọng này của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Văn hóa Việt Nam đương đại, một góc nhìn

Cập nhật: 28/08/2015

Công cuộc đổi mới đất nước đến nay đã có một khoảng thời gian gần 30 năm kinh nghiệm để từ đó Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhìn lại tiến trình xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bước sang TK XXI, đặc biệt là từ năm 2014, đất nước ta bước vào giai đoạn tăng tốc cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, diện mạo văn hóa Việt Nam đã có những đổi thay đáng kể.