Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

Chèo Hải Phòng trong đời sống văn hóa hiện nay

Cập nhật: 28/08/2015

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là xây dựng, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần cho xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. Suốt 50 năm qua, với sứ mạng gìn giữ, quảng bá và phát triển tinh hoa nghệ thuật chèo, Đoàn chèo Hải Phòng luôn là điểm sáng của thành phố về hoạt động nghệ thuật.

DÒNG DÂN GIAN PHÊ BÌNH SÂN KHẤU Ở NƯỚC TA

Cập nhật: 15/09/2013

Khi sân khấu học chưa ra đời thì phê bình dân gian đối với những tác phẩm sân khấu đầu tiên của nhân loại đã diễn ra một cách ngẫu nhiên, tự phát. Những ý kiến thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình, khen hay chê sau khi đọc kịch bản, trong khi xem hoặc sau khi xem vở diễn, tạo thành dòng dân gian phê bình sân khấu với những ảnh hưởng nhất định tới sự phát triển của sân khấu.